Bemaltes Holzzifferblatt mit Napoleonmotiv.

1
2
3
4